T

Taiwania cryptomerioides Taiwansugi

Taxodium distichum Numasugi

Taxus cuspidata Ichii *Explanation & Picture

Ternstoemia japonica Mokkoku *Explanation & Picture

Thuja orientalis Konotegashiwa
Thuja Standishii Nezuko *Explanation & Picture

Thujopsis dolabrata Asunaro *Explanation & Picture
Thujopsis dolabrata var. Hondae Hinokiasunaro *Explanation & Picture

Tilia japonica Shinanoki *Explanation & Picture
Tilia Maximowicziana Oobabodaiju *Explanation & Picture
Tilia Miqueliana Bodaiju

Toisusu Urbaniana Oobayanagi *Explanation & Picture

Torreya nucifera Kaya *Explanation & Picture

Trachelospermum asiaticum Teikakazura

Tripetaleia paniculata var. latifolia Hotsutsuji

Trochodendron aralioides Yamaguruma *Explanation & Picture

Tsuga diversifolia Kometsuga *Explanation & Picture
Tsuga Sieboldi Tsuga *Explanation & Picture

Tsusiophyllum Tanakae Hakonekometsutsuji


Return to the Top of Scientific Name Index