Mitsumata

Mitsumata
Edgeworthia@papyrifera


A deciduous small tree, branches spread to 3 forks.

Leaves are alternate, lanceolate, sharp to both end.

Yellow flower open in early spring before leaves.

Fruits are achene.

This tree is common at sunny places near coast in the southern part of the warm temperate zone.

The wood, bark is used for a material of Japanese paper.

Distribution ; Native to China, planted in Honshu, Shikoku, Kyushu.


ANGYMNOSPERMAE ‡V

Top Content

Japanese Name Index

Scientific Name Index