Haimatsu
Pinus@pumila


An evergreen creeping shrub.Bark is blakish brown and scaly.

Leaves are in fascicles of five and trianglar in a cross section.

This species prevail on the upper slope of alpine zone from Central Japan northward.

The seeds are edible.The tree is highly appreciated as ornamental Bonsai.

Distribution ; Hokkaido, Honshu, Saghalien, Kuriles, KoreaAManchuria, Siberia EastGYMNOSPERMAE

Top Content

Japanese Name Index

Scientific Name Index